Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

Wobec powyższego, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO, firma ASFOR Poznański sp.j. podaje następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASFOR Poznański sp.j. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 46,32-660 Chełmek, tel.: 33 846-38-36, asfor@asfor.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • prowadzenia korespondencji - odpowiedzi na przesłane wiadomości/zapytania,
  • realizacji zamówienia lub usługi,
  • zawarcia umowy,
  • wystawiania faktur sprzedażowych,
  • przyjmowania i rejestracji faktur zakupowych,
  • rozpatrywania reklamacji,
  • odpowiedzi na oferty handlowe,
  • wewnętrznych celów administracyjnych, w szczególności analiz, statystyk, zestawień i raportowania, archiwizacji.

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od wykonywanych czynności jest:
  • przyjęcie i realizacja zamówienia lub zawarcie i wykonanie umowy z ASFOR,
  • wypełnienie obowiązku prawnego przez ASFOR (np. wystawienie faktury, przyjecie i rejestracja faktury),
  • wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzane będą na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku podpisania w/w zgody posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody (art. 13 ust. 2 lit. c).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji celów przetwarzania danych osobowych.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy lub podpisanego zamówienia z ASFOR przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ASFOR w związku realizacją zamówień lub zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez ASFOR.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
 8. Odbiorcami, którym Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione przez ASFOR są:
  • pracownicy Administratora, posiadający pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
  • banki,
  • organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • firma obsługująca system informatyczny ASFOR.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 56 oraz art. 57 ust.1 lit. f RODO.
 10. Skontaktować się może Pani/Pan z ASFOR w sprawach wymienionych powyżej poprzez:
  • adres mailowy: rodo@asfor.com.pl,
  • korespondencję tradycyjną na adres: ASFOR Poznański sp.j., ul. Mickiewicza 46, 32-660 Chełmek.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach wymienionych w punkcie 2 przedmiotowej klauzuli informacyjnej.
 12. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
Copyrights 2024 - ASFOR Poznański sp.j. Wszelkie prawa zastrzeżone